API and Compounding Product

Tirzepatide API

Dosage: 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 12.5 mg, 15 mg. USFDA Approved facility , 2-day turnaround

API and Compounding Product

Semaglutide- Ozempic

Dosage: 2 mg pen, 4 mg pen/Doses- 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 1.5 mg. 2mg. 2.4 mg. USFDA Approved facility , 2-day turnaround